Các Bộ Và Cơ Quan Của Chính Quyền Liên Bang tại Hoa Kỳ

U.S Department of
Education (ED) (Bộ Giáo Dục
Hoa Kỳ)
Điện thoại:
1-800-USA-LEARN

Điện
thoại: 1-800-872-5327

Dành
cho người khiếm thính: 1-800-437-0833

www.ed.gov

U.S Equal Employment
Opportunity Commission
(EEOC) (Ủy Ban
Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng)

Điện thoại:
1-800-669-4000

Dành
cho người khiếm thính: 1-800-669-6820

www.eeoc.gov

U.S Department of
Health and Human Services (HHS) (Bộ Y Tế Và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ)

Điện thoại:
1-877-696-6775

www.hhs.gov

U.S Department of
Homeland Security (DHS) (Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ)

Điện thoại:
202-282-8000

www.dhs.gov

U.S Citizenship and
Immigration Services (USCIS) (Cơ Quan Nhập Tịch Và Di Trú Hoa Kỳ)

Điện thoại:
1-800-375-5283

Dành
cho người khiếm thính: 1-800-767-1833

www.uscis.gov

U.S Customs and
Border Protection (CBP) (Cục Hải Quan Và Biên Phòng Hoa Kỳ)

Điện thoại:
202-354-1000

www.cbp.gov

U.S Immigration and
Customs Enforcement (ICE) (Cục Kiểm Soát Di Trú Và Hải Quan Hoa Kỳ)

www.ice.gov

U.S
Department of Housing and Urban Development (HUD) (Bộ Gia Cư Và Phát Triển Đô
Thị Hoa Kỳ)

Điện thoại:
202-708-1112

Dành
cho người khiếm thính: 202-708-1455

www.hud.gov

U.S Department of
Justice (DOJ) (Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ)

Điện thoại:
202-514-2000

www.justice.gov


Selective Service
System (SSS) (Đăng Ký Với Sở Quân Vụ)

Điện thoại:
1-888-655-1825

Điện
thoại: 847-688-6888

Dành
cho người khiếm thính: 847-688-2567

www.sss.go

U.S Department of the
Treasury (Bộ Tài Chính Hoa Kỳ)

Internal Revenue
Service (IRS) (Sở Thuế Vụ)

Điện
thoại: 1-800-829-1040

Dành
cho người khiếm thính: 1-800-829-4059

www.irs.gov

www.socialsecurity.gov
hoặc www.segurosocial.gov/espanol


U.S Department
of State (DOS) (Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ)

Điện thoại:
202-647-4000

Dành
cho người khiếm thính: 1-800-877-8339

www.state.gov

Social Security
Administration (SSA) (Sở An Sinh Xã Hội)

Điện thoại:
1-800-772-1213

Dành
cho người khiếm thính: 1-800-325-0778

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *